ทั่วไป

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินกับ ดร.อิสมาอีล ราโอบ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายมูฮำหมัดศอฟรี บารู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผลการสอบผ่านในระดับดีมาก

กิจกรรมการกุศล “แบ่งปันเพื่อการศึกษา”

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรมการกุศล “แบ่งปันเพื่อการศึกษา” เป็นวันสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5,12,13,19,20,26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี จำนวน 490 โต๊ะ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ตามด้วยกล่าวขอบคุณจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สารแสดงความเสียใจกรณีแผ่นดินไหวประเทศทูรเคีย

ตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี ขนาด 7.7 แมกนิจูด มีศูนย์กลางที่จังหวัดคาห์รามันมาราช (Kahramanmaraş) ใกล้ชายแดนตุรกี-ซีเรีย และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยัง Assoc. Prof. Dr. Selim ARGUN กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากประเทศทูรเคีย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 86 (3/2022)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 86 (3/2022) เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นการประชุมแบบ onsite และแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom 

UPSI Alumni ประเทศมาเลเซียพบปะ เยียมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะ Universiti Pendidikan Sultan Idris Alumni ประเทศมาเลเซีย พบปะ เยียมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Sky Blue Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นพยาน สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีรองศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย เป็นพยาน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัยที่ร่วมลงนามประกอบไปด้วย1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5. สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้กองทุนกยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิดล ตนภักดี ผู้จัดการสำนักงานเขต 1 สำนักงานเขตยะลา กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆนักศึกษา ร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้ การออม และการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน โดย อาจารย์สรันดร์ วรากุลสลาม ผู้จัดการบริหารส่วน ศูนย์ประจำจังหวัดยะลา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้ตระหนักในการชำระหนี้คืนกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้องได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่รุ่นพี่ได้ชำระคืน จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับ​ปริญญาเอก​ ของนักศึกษา​ Mr.Sarip bin​​ Hamid และ​ ​Mr.Ashari bin​ Abu​ Hasan​ จากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชาอิสลามศึกษา​ คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับ​ ป.เอก​ ของนักศึกษา​ Mr.Sarip bin​​ Hamid และ​ ​Mr.Ashari bin​ Abu​ Hasan​จากประเทศมาเลเซีย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save