ข่าวบริการวิชาการ

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ทาง PUSTANI (ศูนย์ศึกษาอารยธรรมมลายูอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) ร่วมกับ PERADABAN (สถาบันวัฒนธรรมมลายูกลันตัน มาเลเซียฝั่งตะวันออก) ได้จัดพิธีเปิดสัมมนานานาชาติ KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 (KAPWTL) Tema “Dinamika Sosiobudaya Ekonomi dan Pelancongan Wilayah Timur Laut” สัมมนานานาชาติ เรื่อง : “ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้อง 500 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดพิธีและนำเสนอนโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ …

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 Read More »

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับกรมหม่อนไหม โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทั้ง 2 ฝ่าย มีเจตจำนงร่วมกัน เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม งานวิจัย งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การตลาด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เชิญทุกท่าน..เข้าร่วมสัมมนาหลักการเขียนยาวีฟาฏอนี

جمفوت سموا..ايكوتيسمينر قاعده توليسن جاوي فطاميفد تاريخ : 4 مي 2023 برسمأن 13 شوال 1444هـماس : جم 08.00 – 16.00برتمڤت : أسيان مول، فطانيانجوان : ڤوست كاجين تمدون ملايو اسلام، يونيؤرسيتي فطاني(ڤوستاني)دڠن كرجسام : ڤرتوبوهن ڤرادبن ملايو مليسيا كلنتن (ڤرادبن) Jemput Semua..IkutiSeminar Kaedah Tulisan Jawi Fatonipada tanggal : 4 Mei 2023 bersamaan 13 Syawal 1444masa …

เชิญทุกท่าน..เข้าร่วมสัมมนาหลักการเขียนยาวีฟาฏอนี Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู รายวิชา : วิธีการยกฮาดัษใหญ่ โดย ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี และ นศ.การสอนอิสลามศึกษา ขอบคุณ ทาง โรงเรียนพัตนศาสน์วิทยาโกตาบารู ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5-6 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ รายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม– วิทยาศาสตร์ในซุนนะห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนบี ผู้สอน อ.นูซานา ปะกียา– อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ ผู้สอน : ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Singhanakhon wittayanusorn school ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้านศาสนา) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ(เฉพาะด้าน) ตามหนังสือเวียนเลขที่ อว 0209.5/ว 1518 ลงวันที่ 25/01/2566

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

วันที่ 12/2/66 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู รายวิชา : Coding Python with Mobile Phone โดย อ.มะรอนิง อุเซ็ง ขอบคุณ ทาง โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู – มัธยม ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนหญิง ชั้นม.ปลาย โรงเรียน แสงจริยธรรมวิทยาในรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม โดย ผศ.ดร. อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง รร.แสงจริยธรรมวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชาย ชั้นม.ปลาย โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนแรกรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม- จักรวาลและดวงดาว ผู้สอน : ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ- การสร้างมนุษย์ ผู้สอน ผศ.รอมสรรค์ เซะ Romson Seahขอบคุณ ทาง Sukansart Wittaya School โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม (211) อาคารเฉลิมพระเกีรยติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เชิญติดตามการถ่ายทอดสด…ผ่านเฟสบุคส์เพจและช่องยูทูบ : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel Pertandingan Deklamasi Puisi Melayu Peringkat Negara Thai kali ke-2 di Bilik (211) Bangunan Diraja, Universiti Fatoni Sila Ikuti Siaran Langsung… melalui Facebook dan Youtube : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel ——————————— 22 Januari 2023 # 08.00-16.30 ———————————

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save