เว็บมาสเตอร์

เปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud Al-Shaya Faculty of Information System State of Kuwait อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud AI-Shaya Faculty of Information System State of Kuwait โดยได้รับเกียรติจาก ประธานในพิธี Faisal Bin Mohammed Al-shaya (ผู้บริจาค) และ Abdul Rahman Bin Jamal Al-Haddad ประธานมูลนิธิซานาเบล อัล ไคร์ (مبرة سنابل الخير) ประเทศคูเวต โดยได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ศอ.บต. (ผู้แทนท่านเลขาธิการ ศอ.บต) นายอำเภอยะรัง ตัวแทนมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกที่มาร่วมงานร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอาคารในวันนี้

เปิดอาคาร Saleh Ali Hamoud Al-Shaya Faculty of Information System State of Kuwait อย่างเป็นทางการ Read More »

ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา Read More »

มฟน.ใช้วิจัยเพื่อพัฒนา 16 โรงเรียนสอนศาสนาสงขลานำร่อง นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบุสตานุดีน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมปรึกษาหารือกับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) หรือชาวบ้านเรียกว่า สช. ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรม “นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร สนับสนุน 16 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาที่นำร่อง” และเรียนนายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา วิทยากร สำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ยืนยันว่า ทางมหาวิทยาลัยจะร่วมพัฒนาโครงการนี้ ในส่วนของการนำการวิจัยและประเมินโครงการตลอดสามปี เพื่อพัฒนาให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการดังนี้ 1.เพื่อให้ครูมีทักษะการสอนที่เข้าใจบริบทของนักเรียน และมีทักษะในการสอนภาษาอาหรับ มีกิจกรรมประกอบการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนในคาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอาหรับที่กำลังฝึกฝนในหลักสูตรในขณะอบรม 3.เพื่อให้ครูนำทักษะที่ได้รับไปใช้จริงในการสอนนักเรียนในโรงเรียน 4.เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดตั้งกลุ่ม Whats App เพื่อความร่วมมือ ติดตาม ตอบข้อซักถาม และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 5.เพื่อให้เกิดโรงเรียนนำร่อง “นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร” ในจังหวัดสงขลาและหวังว่าเป็น Model ต่อที่อื่นๆ การอบรมจะไม่ส่งผลต่อผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากไม่นำผลของการอบรมนำไปใช้ในโรงเรียนในขณะเดียวการวิจัยและประเมินผลจะช่วยให้วัตถุประสงค์บรรลุดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้

มฟน.ใช้วิจัยเพื่อพัฒนา 16 โรงเรียนสอนศาสนาสงขลานำร่อง นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร Read More »

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม (211) อาคารเฉลิมพระเกีรยติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เชิญติดตามการถ่ายทอดสด…ผ่านเฟสบุคส์เพจและช่องยูทูบ : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel Pertandingan Deklamasi Puisi Melayu Peringkat Negara Thai kali ke-2 di Bilik (211) Bangunan Diraja, Universiti Fatoni Sila Ikuti Siaran Langsung… melalui Facebook dan Youtube : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel ——————————— 22 Januari 2023 # 08.00-16.30 ———————————

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2 Read More »

ต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 Read More »

พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 17 โดยมี รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ บัณฑิตและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวคำโอวาทแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่า “บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เป็นวันแห่งการชุมนุมยินดีความสำเร็จของท่านทั้งหลายที่ได้ใช้ความพยายามในการบ่มเพาะความรู้และหล่อหลอมตนเองตามแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มุ่งเน้น “การสร้างชีวิตก่อนอาชีพ” การศึกษาที่พัฒนาและเติมเต็มชีวิตตามเจตนารมณ์ของผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้ส่งสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้สู่ทางนำแห่งความสำเร็จของพระองค์นั่นคือ “อัลกุรอาน” รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา กล่าวรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ระดับประกาศษนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตรและระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,831 คน พิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารให้แก่ Tan Sri Dr.

พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save