สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 25662. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25663. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25654. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ

คำอธิบายหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ สถานะสุขภาพ และระบบการบริการสุขภาพของประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพสามารถสื่อสารและให้บริการแก่ชาวอาหรับที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันเวลา และรูปแบบการเรียน ภาคฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 1 พ.ค. – มิ.ย. 2566 ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 10 มิ.ย.2566 รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ และ ออนไลน์ จำนวนชั่วโมง 165 ชั่วโมง วิชาทฤษฎี 105 และวิชาปฏิบัติ 60 วันเรียนปกติ เสาร์ และ อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย 10,000บาท กลุ่มเป้ายหมาย บุคลากรและนักศึกษาด้านบริการสุขภาพ ผู้สนใจทั่วไป Certificate มีใบรับรองและประกาศนียบัตร ปิดรับสมัคร go to …

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ Read More »

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย Certificate มีใบรับรองการเข้ากิจกรรม …

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู รายวิชา : วิธีการยกฮาดัษใหญ่ โดย ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี และ นศ.การสอนอิสลามศึกษา ขอบคุณ ทาง โรงเรียนพัตนศาสน์วิทยาโกตาบารู ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Sky Blue Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นพยาน สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีรองศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย เป็นพยาน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัยที่ร่วมลงนามประกอบไปด้วย1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5. สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5-6 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ รายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม– วิทยาศาสตร์ในซุนนะห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนบี ผู้สอน อ.นูซานา ปะกียา– อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ ผู้สอน : ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Singhanakhon wittayanusorn school ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

วันที่ 12/2/66 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู รายวิชา : Coding Python with Mobile Phone โดย อ.มะรอนิง อุเซ็ง ขอบคุณ ทาง โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู – มัธยม ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย …

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save