สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 25662. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25663. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25654. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ

คำอธิบายหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ สถานะสุขภาพ และระบบการบริการสุขภาพของประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพสามารถสื่อสารและให้บริการแก่ชาวอาหรับที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันเวลา และรูปแบบการเรียน ภาคฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 1 พ.ค. – มิ.ย. 2566 ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 10 มิ.ย.2566 รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ และ ออนไลน์ จำนวนชั่วโมง 165 ชั่วโมง วิชาทฤษฎี 105 และวิชาปฏิบัติ 60 วันเรียนปกติ เสาร์ และ อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย 10,000บาท กลุ่มเป้ายหมาย บุคลากรและนักศึกษาด้านบริการสุขภาพ ผู้สนใจทั่วไป Certificate มีใบรับรองและประกาศนียบัตร ปิดรับสมัคร go to

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ Read More »

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย Certificate มีใบรับรองการเข้ากิจกรรม

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู รายวิชา : วิธีการยกฮาดัษใหญ่ โดย ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี และ นศ.การสอนอิสลามศึกษา ขอบคุณ ทาง โรงเรียนพัตนศาสน์วิทยาโกตาบารู ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู Read More »

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Sky Blue Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นพยาน สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีรองศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย เป็นพยาน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัยที่ร่วมลงนามประกอบไปด้วย1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5. สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5-6 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ รายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม– วิทยาศาสตร์ในซุนนะห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนบี ผู้สอน อ.นูซานา ปะกียา– อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ ผู้สอน : ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Singhanakhon wittayanusorn school ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

วันที่ 12/2/66 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู รายวิชา : Coding Python with Mobile Phone โดย อ.มะรอนิง อุเซ็ง ขอบคุณ ทาง โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู – มัธยม ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู Read More »

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save