ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบ
สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟิกและฮีดายะห์ อามีน

Profesor64

Pin It