ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่งทั่วประเทศ โดยออนไลน์ผ่าน Zoom

fn650707n2p1mfn650707n2p2m

fn650707n2p4mfn650707n2p3m

 

Pin It