ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

by Adnmin

⯑ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม
 ✅โครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายใต้
⯑กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19
⯑กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
✅กล่าวเปิดพิธี กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19 โดย ผศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
✅บรรยายพิเศษ
“Learning Losses: เอฟเฟกต์โควิดเขย่าการศึกษาเพิ่มแรงถดถอยการเรียนรู้” โดย ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
✅เสวนา Learning Losses: นักเรียนสูญเสียการเรียนรู้...สังคมต้องทำอะไร
      ⯑ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ดำเนินการเสวนา
      ⯑รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา มอ.ปัตตานี
      ⯑ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
      ⯑นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
      ⯑นายบัซซาม ปิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
⯑ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
⯑ 08.30-12.00 น.  
✏️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ https://forms.gle/EDXdXhrNCctM3E587
⛪️สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์
https://zoom.us/j/99365038130?
⯑Meeting ID: 993 6503 8130
     Passcode: 775500

fe20211102

Pin It