ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

by Adnmin

ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี
2. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความสามารถและสะดวกในการเดินทางมาเรียนในวันศุกร์ หรือวันเสาร์ เวลา 08.30 น. -11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
5. สามารถเข้าร่วมการอบรมภาษาและกิจกรรมที่โครงการกำหนด ตลอดระยะ 2 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2563-เมษายน 2565)

#ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก
1. ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/mNyCgKRDYtpYEWsH8 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
2. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

EAMP2020

Pin It