เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2562

by Adnmin

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียติ ห้อง 21-212
ในวันที่ 1 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 -12.00 น.

poster5

Pin It