โครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC

by Adnmin

โครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC

ลงทะเบียนฟรี

ศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ มุอัลลิมร็อบบานีย์
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC
ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารสารสนเทศคูเวต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อรับรู้และเข้าใจรูปแบบและความสำคัญของการสร้างหลักสูตรออนไลน์เพื่อรับมือกับยุคการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายของ ม. ฟาฏอนี
ถ่ายทอดแนวทางและถอดประสบการณ์การทำและบริหารหลักสูตรออนไลน์ระดับสถาบัน โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร PSU MOOC ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ม. สงขลานครินทร์

ftu mooc

Pin It