ให้การต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

by Adnmin
in FTUNews

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

fn651112p1fn651112p2

fn651112p3fn651112p4

มฟน. มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก(วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้ที่มีบทบาทในการสร้างความปรองดองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12 โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2508 และเริ่มต้นรับราชการประจำศูนย์การทหารราบเป็นหน่วยงานแรก หลังเข้ารับราชการทหารได้สอบผ่านหลักสูตรอบรมสำคัญๆ หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 11 ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบจากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่  52 หลักสูตรเสนาธิการทหารบกจากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรกระทรวงกลาโหมจากสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตามลำดับ ตลอดอายุการรับราชการทหารได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆหลายตำแหน่ง ได้แก่  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุดในที่สุด ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2546 และในปี พ.ศ. 2546 ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตโดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 จวบจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ยังได้รับรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พ.ศ. 2543 ด้วยเป็นคนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ผืนป่าและเป็นผู้นิยมการเดินป่า จึงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นกรรมการ“โครงการสายใจไทยสู่ใจใต้” ริเริ่มโครงการครอบครัวอุปถัมภ์นำเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่กับครอบครัวมุสลิมในต่างพื้นที่เป็นระยะเวลา 20 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีและประสบการณ์ชีวิต

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้วางยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยเน้นการพัฒนาคนและครอบครัวให้พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อพบปะและรับฟังเสียงของประชาชนและผู้นำในพื้นที่หลายครั้ง เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บริหารกิจการกองทัพและชาติบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม ถือมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ฝักใฝ่ไม่เลือกข้างในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพสุขุม ใฝ่สันติ ดำรงไว้ซึ่งคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดี นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยดี ทั้งวิกฤตการเมือง ภัยคุกคามจากยาเสพติด และการกัดกร่อนจากภัยก่อการร้าย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

fn651005p1fn651005p2

fn651005p3fn651005p4

fn651005p5

พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 17 โดยมี รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ บัณฑิตและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวคำโอวาทแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่า “บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เป็นวันแห่งการชุมนุมยินดีความสำเร็จของท่านทั้งหลายที่ได้ใช้ความพยายามในการบ่มเพาะความรู้และหล่อหลอมตนเองตามแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มุ่งเน้น “การสร้างชีวิตก่อนอาชีพ” การศึกษาที่พัฒนาและเติมเต็มชีวิตตามเจตนารมณ์ของผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้ส่งสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้สู่ทางนำแห่งความสำเร็จของพระองค์นั่นคือ “อัลกุรอาน”

รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา กล่าวรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ระดับประกาศษนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตรและระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร  โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น  1,831 คน

พิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารให้แก่ Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar ประธานที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย ผู้ก่อตั้ง Amanie Advisors อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติแห่งมาเลเซีย (IIUM) มอบโล่ Alim Rabbani (ผู้ทรงภูมิความรู้ดีเด่น) ให้แก่ Dr. Salim Seqaf Al-Jufri รองประธานสภาชะรีอะฮ์แห่งชาติ - สภาอุลามาอฺอินโดนีเซีย (Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia ) มอบโล่ Tokoh Berjasa (ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น ให้แก่ กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามประเทศกาตาร์ และอุสต้าซอับดุลลอฮ์ อาเก็ม ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอันดามันอานาโตเลียน ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยาจังหวัดสตูล
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

fn650904p1

fn650904p2fn650904p3

fn650904p4fn650904p5

fn650904p6fn650904p7

fn650904p8fn650904p9ภาพโดย : Abyad Foto
ข่าวโดย : ผศ.มัสลัน มาหะมะ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาผู้ประกอบการ หนุนเงินทุนแจ้งเกิด Startup ด้านเทคโนโลยีหวังบ่มเพาะ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนวิจัย และพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และรวมถึงยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 1.โปรแกรม IDEA (Ideation Incentive Program) ให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าวงเงิน 100,000 บาท แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอกหรือบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. โปรแกรม POC (Proof of Concept) ให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อยอดงานวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ทางมหาลัยวิทยาฟาฏอนี โดยมี  ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565” ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ

fn650809p1fn650809p2

fn650809p3

fn650809p4

คูเวตสมทบทุนซื้อเครื่องมือวิจัยอาหารฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารฮาลาล โดยท่านอุสตาซมฺูฮำหมัดนาซีร์ ชูญาอฺ อัลมูฏอยรี ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณกุศลและกิจการอิสลามแห่งประเทศคูเวต

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 fn650807p1mfn650807p2m

fn650807p4mfn650807p5m

fn650807p3m

ชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดยอิหม่ามดาริส จีนแปลงชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : การบริหารจัดการศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบบูรนาการ โคยมี ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาลัย ชั้น 2 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn650724p1fn650724p2

fn650724p3fn650724p4

fn650724p5

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่งทั่วประเทศ โดยออนไลน์ผ่าน Zoom

fn650707n2p1mfn650707n2p2m

fn650707n2p4mfn650707n2p3m

 

พิธีลงนามความร่วมมือ(MoU)ว่าด้วยโครงการวิจัยพื้นที่นวัตกรรม (Education Sandbox)

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 14 หน่วยงาน

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

fn650707n1p1fn650707n1p2

fn650707n1p5fn650707n1p3

fn650707n1p4

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ศาตราจารย์ ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศกาตาร์เพื่อขอบคุณกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม รัฐกาตาร์ ที่ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างยาวนานและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้เข้าพบ ยูซุฟ อัลกูวารี ผู้อำนวยการองค์การกาตาร์เพื่อการกุศล เพื่อพูดคุยแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างองค์กรในการพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn6590523p1

fn6590523p2

เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 พ.ค. 2565 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมฯ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ ก่อนจะอำลาเเละเดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ มักกะห์ เเละมะดีนะห์ต่อไป

fn650512n2p1

fn650512n2p2

fn650512n2p3

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

อธิการบดี มฟน. เยี่ยมกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามปัตตานี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคาราวะท่านชัยค์เอาวาด อัลอะนะซีย์ ปลัดกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ณ สำนักงงานกระทรวงกิจการศาสนาฯ ในการนี้ท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเเสดงความยินดีเเละส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องมุสลิมไทยเเละชาวไทยทั้งหลายในโอกาสการคืนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนถึงเเนวทางการพัฒนากิจการศาสนาเเละจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป
ขอบขอบคุณ …

ท่านชัยค์เอาวาด อัลอะนะซีย์ ปลัดกระทรวงกิจการอิสลามฯ ที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่น

ชัยค์ตุรกี อัลอันกอรีย์ ท่านชัยค์อะหมัด อัลบาฮูษ ท่านชัยค์ซัลมาน อัลฟุฮัยดฺ เเละทีมงาน ที่ให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงเเบบพื้นเมืองซาอุฯ
ขอบคุณ ทุกดุอาเเละความปรารถนาดีจากทุกท่าน

fn650512p1fn650512p2

fn650512p6fn650512p7

fn650512p3fn650512p5

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมศาสนิกสัมพันธ์ กรุงริยาฎ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนประเทศไทยร่วมงานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์ ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย

งานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์
หัวข้อ คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน
ملتقى  القيم المشتركة بين أتباع الأديان
Forum on Common Values among Religious Followers
จัดโดยองค์การสันนิบาตรโลกมุสลิม
الرابطة العالم الإسلامي
Muslim world league

โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ กรุงริยาด มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตกผลึกถึงมุมมองเเละวิสัยทัศน์ที่ดีทางอารยธรรมมนุษย์ชาติด้วยกับการสร้างความตระหนักร่วมกันถึงคุณค่าของดุลยภาพในสังคมมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ ภราดรภาพ เเละประสานความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดความขัดเเย้งกันในหมู่ศาสนิกชน อีกทั้งสร้างความตระหนักร่วมกันเเก่บรรดาผู้นำศาสนาเเละผู้นำทางความคิดทั่วโลกให้มีความเข้าใจในเรื่องสันติภาพ สมานฉันท์ เอื้ออาทรกันเเละกันของมนุษย์ชาติทุกศาสนาในโลกนี้ เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดำรงอยู่กันอย่างสุขสันติที่ยั่งยืน
อัลฮัมดุลิลลาห ในงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิจากบรรดาผู้นำศานาทุกศาสนา เช่น อิสลาม คริสต์ ยิว ฮินดู พุทธ เเละอื่นๆ ตลอดจนผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลเเละตัวเเทนองค์กรขับเคลื่อนงานศาสนาชื่อดังจากทั่วโลก


ขอขอบพระคุณ
H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa
พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะทีมงานที่ให้เกียรติต้อนรับเเละรับรองเเขกในงานทุกท่านอย่างดีเยี่ยม
ขออัลลอฮฺตอบทรงตอบเเทนทุกท่าน

1fn650511p61fn650511p10

1fn650511p1n1fn650511p9

1fn650511p7

กด Play เพื่อชมคลิป

 

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

เข้าเยี่ยมคาราวะ ท่านสธน เกษมสันต์ อยุธยา อุปทูตไทย กรุงริยาด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 19.00 น. รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยอาจารย์อับดุลฟัตตาห์ จะปะกียา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทย ณ กรุงริยาด ได้ร่วมพูดคุยถึงการร่วมมือกันในมิติต่างๆ การร่วมสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆ หลังจากการเปิดศักราชใหม่สัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ โดยมีทีมงานจากสำนักงานการบินผลเรือนเเห่งประเทศไทย ที่มาประชุมในงานอนาคตการบิน ร่วมพูดคุยเเละรับประทานอาหารค่ำ

ขอขอบคุณท่านสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทย ณ กรุงริยาด ที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่น

ขอบคุณคุณฮูเซ็น หะยีนาเเว ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูตเเละเศรษฐกิจการเมือง ที่ได้ประสานงานเเละดูเเลอย่างดี พร้อมขอบคุณทีมงานสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุง ริยาด ทุกท่านครับ
جزاكم الله خيرا

fn650510p3

fn650510p4

fn650510p2

fn650510p1

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์แก่เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีการจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกมุสลิม ณ ห้องประชุมแกรนด์มิรอจ ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพมหานคร โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟอฏอนี เป็นผู้มอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว และมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่ให้การศึกษาแก่ผู้คนเพราะการศึกษาคือรากฐานของทุกอย่าง ท่านยังชื่นชมประเทศไทยในภาพรวมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่คนต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจระหว่างกันซึ่งเชื่อว่ากรณีของประเทศไทยน่าจะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ในโลกได้

fn650218p1

fn650218p5

fn650218p4

fn650218p3

 

กด Play เพื่อชมคลิปคำประกาศเกียรติคุณ

 

กด Play เพื่อชมวีดีโอถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย ศาตราจารย์ ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

fn650208p1fn650208p2

fn650208p3fn650208p4

เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  ศ.ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีผ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

fn650113

fn650113p2

fn650113p3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu) เชิญพื้นที่นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยได้รับเกียรติจากท่านเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในประเด็น "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้นวัตกรรม QAiMt Model" และได้ส่งมอบเกียรติบัตร และหนังสือแบบเรียนบูรณาการณ์สาระการเรียนรู้ QAiMt Model ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

fn641228p2fn641228p1

fn641228p3fn641228p4

fn641228p5

 


อนาชีด : อิสลาม อีมาน อิฮซาน


เพลง : Islam Iman Ihsan (อิสลาม อีมาน อิฮซาน)
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.เภาซัน เจ๊ะแว
ทำนอง : สุรชาติ รักอำนวยศิลป์
ผู้ขับรอง : นายมูบีน ยานยา,นายมุสลิม ดาแลเบาะ
เอดิเตอร์ : นายอิควาน มะบูเกะ (นักศึกษาการสอนภาษามลายูและเทศโนโลยีทางการศึกษา)

ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท.

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะทีมวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการศึกษาในโอกาสนี้ได้นำเสนอนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในเวทีการประชุมทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ต่อไป ณ โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel  กรุงเทพฯ

fn641222p1

fn641222p2fn641222p3

fn641222p4

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้แสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กทม. และในโอกาสนี้ท่านได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาในเขตพื้นนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในนั้นท่านท่านได้นำเสนอแบบเรียนอิสลามศึกษาบูรณาการสาระการเรียนรู้ (QAiMt Model) ให้กับท่านเลขาธิการฯ เพื่อเป็นการนำร่องให้กับโรงเรียนที่สนใจจะใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนต่อไป

fn641221p1fn641221p2

พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิขาขีพครูฯ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้พบปะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ และทีมบริหารสมาคมพร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพครูฯ และแนวทางการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ ณ ร้านอาหารมะหญิงกระชังปลา จ.กระบี่

fn641219p1

fn641219p2fn641219p3

fn641219p4