หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Education Program in Teaching Islamic Studies.

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Islamic Studies)

 

Pin It