สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Education Program in Educational Sciences and Innovation for Learning Management

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่บูรณาการศาสตร์ศาสนาและศาสตร์ทั่วไป โดยสามารถพัฒนาตนเองและหน่วยงานที่สังกัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education, (Educational Sciences and Innovation for Learning Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Sciences and Innovation for Learning Management)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยึดหลักสันติวิธี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อนำสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

กรณีจัดการศึกษาแบแผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาแบแผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาแบบ ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  •  *เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัยทางการศึกษา
2. ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ศึกษานิเทศก์จังหวัด
4. นักวิชาการศึกษา
5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืออื่นๆ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 081-7661675 ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง (หัวหน้าหลักสูตร)
♦ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
♦  เพจ : สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
I

Pin It