สาขาวิชาเคมี (ปรับปรุง 2563 หลักสูตร 4 ปี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Chemistry

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Chemistry)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครูสาขาเคมี ที่มีมาตรฐานสากล มีจิตวิญญาณความเป็นครูและบูรณาการอิสลามบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์อย่างต่อเนื่องสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อนำสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ใฝ่สันติ และเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

♦ จำนวนหน่วยกิต : 138 หน่วยกิต
♦ ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-ครูสาระเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
2-นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
3-นักวิชาการศึกษา
4-นักวิทยาศาสตร์เคมี
5-ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืออื่นๆ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 084-8582027 ผศ.นัจญ์มีย์ สะอะ (หัวหน้าสาขา)
   เพสบุคส์ : Najmee Adam
♦ Tel : 080-5445848 อ.อัญรินทร์ เจะบือราเฮง (ผู้ประสานงาน)
   เพสบุคส์ : Ang Binti Fuad
I

Pin It