สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Malay and Educational Technology

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในสาขาวิชาการสอนภาษามลายุและเทคโนโลยีการศึกษา
-กิจกรรมหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
-นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สังเกตการณ์สอน ณ ประเทศมาเลเซีย
-นักศึกษามีโอกาศแสดงความสามรถในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
-คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
-ใช้ภาษามลายูกลางในการเรียนการสอน

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Malay and Educational Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Malay and Educational Technology)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูและมีทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีการบูรณาการอิสลาม และบริบทอาเซียน ใฝ่สันติและเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  161 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-ครูสาระภาษามลายู กลุ่มสาระอิสลามศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หรือกลุ่มสาระการงานอาชีพ
2-ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
3-ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
4-นักวิชาการการศึกษา
5-ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษามลายูหรือใช้ภาษามลายูเป็นสำคัญ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 ผลงาน ผศ.ดร.เภาซัน เจ๊ะแว
2560 นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2561 นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2562 ANUGERAH TOKOH MAHRAJAN PERSURATAN DAN KESENIAN ISLAM NUSANTARA KE-8 รัฐซาบาห์
SEMPENA MAHRAJAN PERSURATAN DAN KESENIAN ISLAM NUSANTARA KE-8, 2019  ประเทศมาเลเซีย 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 0640483377 (ผศ.ดร.เภาซัน  เจ๊ะแว) หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา
♦ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I

Pin It