สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching General Science

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Teaching General Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching General Science)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ มีการบูรณาการอิสลามอย่างมี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครู รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบริบททางการศึกษาและวิทยาการร่วมสมัย มีภาวะผู้นำ จิตอาสา ใฝ่สันติ และสามารถดำรงตนในบริบทพหุสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-ครูวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
2-นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3-นักวิชาการศึกษา
4-ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืออื่นๆ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

บัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับบรรจุข้าราชการครู ภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 0864833570 (ซัยฟุดดีน แยนา) เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
♦ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I

Pin It