สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching English

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-เป็นหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะในด้านการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการอิสลามในทุกรายวิชา
-เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาเอกและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีคณาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและยังมีคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ต่างชาติร่วมด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหลักสูตรนานาชาติก็ตาม
-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงที่
-อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองด้านวิจัยและการสอนมากขึ้น
-อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสามารถในการบูณาการอิสลามในศาสตร์ที่ตนเองสอนได้
-หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ผู้สอนตรงตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนและบริบทพื้นที่

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching English)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการบูรณการอิสลามในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บริบททางการศึกษา วิทยาการร่วมสมัย และประชาคมอาเซียนเพื่อประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครู มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ใฝ่สันติและสามารถดำรงตนในบริบทพหุสังคมของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-ครูสาระภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่มีใบประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
2-นักวิชาการการศึกษา
3-ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือภาษาอังกฤษ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ (นางสาวมารีแย  บาเน็ง) หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
♦ email: -
I

Pin It