สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Arabic Language

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

เพื่อจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1-มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2-มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุสภา
3-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอาหรับและการจัดเรียนรู้สาระภาษาอาหรับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการสอนภาษาอาหรับเป็นภาษาต่างประเทศ
4-มีพื้นฐานความรู้อิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นครูและบุคลากรด้านภาษาอาหรับ
5-มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยและสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ
6-มีภาวะผู้นำจิตอาสา ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7-ใฝ่สันติและสามารถดำรงตนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอาหรับ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การสอนภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Arabic Language)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Arabic Language)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับที่มีมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางภาษาอาหรับและอิสลามศึกษา มีภาวะผู้นำและจิตอาสา ใฝ่สันติและสามารถดำรงตนในบริบทพหุสังคมของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
2-ครูสาระภาษาอาหรับ หรือสาระอิสลามศึกษา
3-นักวิชาการการศึกษา
4-ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาอาหรับหรืออื่นๆ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ นายมูหำมัดสอเระ หะยีสะมาแอ
โทรศัพท์ : 085-0810982
I

Pin It