หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Research and Development of Halal Product

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Research and Development of Halal Product)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Research and Development of Halal Product)

 

Pin It