สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Research and Development of Halal Products

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่น :
-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Research and Development of Halal  Products)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Research and Development of Halal Products)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีความรู้ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลบทบัญญัติอิสลามและการวางแผนทางการตลาดอีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะทางภาษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีอย่างมีดุลยภาพและต่อเนื่องสอดคล้องตามหลักการอิสลาม

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. พนังงานบริษัท/หน่วยงาน/สถานประกอบการในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development)เจ้าหน้าที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจัยผู้บริโภคเป็นต้น
2. ทำงานในหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
3. เป็นผู้ประกอบการ หรือ ทำกิจการส่วนตัว

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 -

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ ผศ.ซากี นิเซ็ง
♦ เพสบุคส์ : Zakee Niseng
I

 

Pin It