สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

C427n1

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Information Technology (English Program)

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่น :
1. เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
2. มีแขนงของรายวิชาที่เน้นด้าน มัลติมีเดีย โปรแกรมมิ่ง และเน็ตเวิร์ก ที่ชัดเจน
3. รองรับทั้งฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและสหกิจศึกษา

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Information Technology)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ทั้งทางด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านโปรแกรมมิ่ง การจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารและจัดการข้อมูลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องตามหลักการอิสลาม มุ่งเน้น การปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
4. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
6. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
8. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 เป็นสาขาแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ เพจ : Department of Information Technology, Fatoni University
I
Pin It