สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Data Science and Analytics (International Program)

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่น :
1. เป็นหลักสูตรนานาชาติ (ใช้ภาษาอังกฤาในการจัดการเรียนการสอน)
2. โครงสร้างของรายวิชาที่เหมาะสมเน้นด้านการปฏิบัติ
3. รองรับทั้งฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและสหกิจศึกษา

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Analytics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Data Science and Analytics)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ สามารถประยุกต์ใช้งานสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องตามหลักการอิสลาม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพสามารถ จัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์ระบบ
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ
7. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ
8. นักพัฒนาด้านธุรกิจอัจฉริยะ
9. นักพัฒนาคลังข้อมูล
10. ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล
11. ผู้บริหารข้อมูล
12. ผู้ดูแลฐานข้อมูล
13. ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
14.นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
15. นักวิจัย
16. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 เป็นสาขาแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 080-7026511 อับดุลฟาตะห์ มะสาแม
♦ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
♦ หรือ   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I
Pin It