หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Malay (International Program) 

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Malay)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Malay)

Pin It