สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Malay (International Program)

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-เป็นหลักสูตรที่เปิดสองแขนงวิชา - แขนงวิชาภาษามลายู - แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ภาษามลายู) ภาษามลายู
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Malay)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Malay)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“ภาษาเด่น บัณฑิตคุณภาพ เน้นคุณธรรม ใฝ่บริการ สืบสารวัฒนธรรมอิสลาม”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1.
2.
3.
4.

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel :
email :
เพจ :
I

Pin It