สาขาวิชาภาษาอาหรับ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Arabic (International Program)

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-
-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Arabic)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A.  (Arabic)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการภาษาอาหรับ  มีทักษะด้านวิชาชีพและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตขององค์กรต่างๆ นักการศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักการทูต นักข่าว นักธุรกิจระหว่างประเทศ
2. อาชีพอิสระ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล นักเขียน
3. ผู้สอนทางด้านภาษาอาหรับ เช่น อาจารย์สอนในสถาบันกวดวิชา

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

1-หลักสูตรมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน ทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2-หลักสูตรเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน ทำให้มีนักศึกษาจากประเทศเหล่านั้นเข้ามาศึกษาต่อ
3-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
4-มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน
5-นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับรางวัลอัลฟาลาห์ ครั้งที่ 7 “ นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา” ได้แก่ นายอภิศักคิ์  ยีเกษม และ นางสาวนูรฮากีมะห์ เย็ง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 063-0300879  นายรีดูวัณ  โต๊ะเด็ง : ผู้ประสานงาน
สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
I

Pin It