สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

สโลแกน : สร้างสรรค์การเรียนรู้ นำคุณธรรมสู่สังคม
จุดเด่น : บูรณาการรัฐประศาสนศาสตร์อิสลาม

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.A. (Public Administration)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะเชิงบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ และศาสนศาสตร์ อันจะทำให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญของการเป็นผู้นำในศาสนาอิสลาม (คอลีฟะฮฺ) อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ครบองค์ประกอบอีกด้วย

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักปกครอง
2. นักวิชาการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักพัฒนาสังคม
5. นักบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ การในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
6. นักวิจัยอิสระ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

ด้านหลักสูตร
ปี 2557 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะดาโอะ  ปูเตะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปี 2558 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะสือรี วาลี  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปี 2559 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหะมะดารี แวโนะ  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ปี 2559
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี 2561 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะดาโอะ  ปูเตะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
        
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลัน มาหะมะ นักบรรยายและนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกอาหรับ ซีเรีย ตุรกี และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี
             .    
-มีงานวิจัยและพื้นที่บริการวิชาการ ให้นักศึกษา และจัดการเรียนรู้
-มีโครงการร่วมเครือข่ายองค์กรภาครัฐในพื้นที่
-ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
-ทัศนศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
-ทัศนศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ณ กรุงเทพมหานครและพัทยา
ด้านบัณฑิต 
 
-พนักงานราชการในหน่วยงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา
- รักษาการผู้จัดการสหกรณ์บีนา จำกัด
- เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์อิสลามภาคใต้
 
- พนักงานราชการ อบจ.นราธิวาส
- พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 083-1921670, 062-7169811
♦ เพจ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
I

Pin It