สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in English (International Program)

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

คณาจารย์มีความรู้ความเชียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำรงรงตำแหน่งวิชาการ 4 ท่าน และมีผลงานโดดเด่น

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (English)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่สันติ มีความชำนาญในด้านทักษะภาษาอังกฤษมีคุณลักษณะที่จะสามารถดำรงตนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมดุลเป็นบัณฑิตที่สามารถนำวิชาการที่มีอยู่ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานในภาคธุรกิจ บริษัท หน่วยงานเอกชน อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เลขานุการ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริษัท พนักงานสายการบิน ประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล
2. พนักงานในหน่วยงานของรัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูต เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
3. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ สำนักข่าว อาทิ นักข่าว นักจัดรายการวิทยุ นักเขียน
4. ผู้สอน  นักวิชาการ นักกวดวิชา ในสถาบันต่างๆ
5. อาชีพอิสระในวงการสื่อสารและธุรกิจ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

- นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือกจากสถาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Religions for peace Thailand เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อร่วม ประชุมสัมนาเยาวชน Religions for peace of Asia ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์
- นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 5 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปทัศนศึกษาสังคม เศรฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-นักศึกษามีงานทำในบริษัทต่างๆ ในประเทศมาเลเซียมากขึ้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 081-4664975
ผู้ประสานงาน : นางมัลลิกา ดาราไก่
I

Pin It