สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Economics Program in Financial Economics and Banking

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

นำความรู้สู่การพัฒนาอุมมะฮฺ ด้วยเศรษฐศาสตร์อิสลาม

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics (Financial Economics and  Banking)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Econ. (Financial Economics and Banking)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ มีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และระบบการเงินการธนาคาร มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลาม

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ตลอดจนมีความเข้าใจและเท่าทันปรากฏการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการติดอาวุธทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นผลให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในและต่างประเทศอาทิ
1. นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
2. นักวิเคราะห์การเงิน
3. นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
4. นักการเงินองค์กรและบริษัท
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักพัฒนากรระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
7. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
8. นักวิชาการการเงินและบัญชี
9. นักวิชาการสหกรณ์
10.  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
11.  พนักงานราชการ
12.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13.  พนักงานสหกรณ์/ธนาคาร
14.  นักบริหารงานทั่วไป
15.  นักลงทุน/ผู้ประกอบการ
16.  พนักงานธุรการ
17.  งานพัสดุ
18.  เจ้าหน้าที่บัญชี
19.  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
20.  หรือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพอิสระอื่นๆ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

- กองทุนศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
- I U-bank มหาวิทยาลัยธนาคารอิสลามร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาปัตตานี)
- มีการร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 065-0977750  , 084-3001944
Facebook: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
♦ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I

Pin It