สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

C427n1

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 

 

สโลแกนและจัดเด่นของหลักสูตร

ธุรกิจ ใครๆ ก็สามารถทำ แต่จะทำธุรกิจอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ และความพึงพระทัยจากพระองค์

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.B.A. (Business Administration)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ ใฝ่สันติ เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สื่อสาร และสามารถบูรณาการ องค์ความรู้กับหลักการอิสลามและนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดี

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

♦ จำนวนหน่วยกิต : 132 หน่วยกิต
♦ ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

พนักงานองค์กรรัฐและเอกชน ในสายงานการตลาด การเงิน บัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการ เลขานุการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2555 : รางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคใต้ ในโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
ปีการศึกษา 2556  :  รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) ในโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
ปีการศึกษา 2557  :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดแนวคิดธุรกิจภาคใต้(แนวคิดรุ่นใหม่เพื่อธุรกิจชุมชม)
ปีการศึกษา 2561  :  รางวัลชมเชยการแข่งขัน กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 11
   :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทัศนศึกษางานที่ประเทศญี่ปุ่นโครงการ Campus Challenge 2017
 :  และอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เพจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
♦ โทรศัพท์ 082-2647450
I

แผนการเรียนปกติ

Pin It