สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Shariah

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชะรีอะฮฺ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ชะรีอะฮฺ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Shariah)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Shariah)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านกฎหมายอิสลามอันมีที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกระบวนการศึกษาที่มีความสมดุล ครอบคลุมต่อเนื่อง ทันสมัยและบูรณาการ ตลอดจนเพื่อผลิต ปัญญาชนที่มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์และวิจารณญาณเกี่ยวกับกฎหมายทั้งมีคุณธรรมแลจริยธรรม สามารถนําพา ตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและนานาชาติสู้ความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  จำนวน  137 หน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  นักกฎหมายอิสลาม  ดาโต๊ะยุติธรรม
2. ครูหรืออาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล
4. พนักงานด้านชะรีอะฮฺของธนาคาร บริษัทประกัน สหกรณ์ที่ประกอบธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
5. นักวิจัยและนักวิชาการด้านกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป
6. นักเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
7. นิติกร
8. อาชีพอิสระ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 086– 490 6296  ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์  (หัวหน้าหลักสูตร)
I

Pin It