สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Arts Program in Islamic Studies

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.A. (Islamic Studies)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอิสลามศึกษา มีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม โดยอาศัยกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดี”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

แผน  ก แบบ  ก 1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า     36     หน่วยกิต
แผน  ก แบบ  ก 2  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า     36     หน่วยกิต
แผน  ข              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า      36     หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์/นักวิชาการทางอิสลามศึกษา
2. นักวิจัยด้านอิสลามศึกษา
3. ที่ปรึกษาทางอิสลามศึกษาขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
4. อาชีพอิสระ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Tel : 086– 490 6296  ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์  (หัวหน้าหลักสูตร)
Tel : 086 – 289 3311  นายมะรอยี มาหะมะ (เจ้าหน้าที่ ป.โท)
เพจ : ปริญญาโทสาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
I

Pin It