สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Islamic Studies

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด.(อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Islamic Studies)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถทางอิสลามศึกษาขั้นสูง และสามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการบูรณาการศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานคิดของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสันติภาพอย่างยั่งยืน เป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำและบริการวิชาการแก่สังคม”

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

-สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แบบ  1.1 และ แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48    หน่วยกิต
-สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ  1.2 และ แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72     หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์/นักวิชาการทางอิสลามศึกษา
2. นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านอิสลามศึกษาตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
3. ที่ปรึกษาทางอิสลามศึกษาขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
4. ผู้บริหารระดับสูงทางอิสลามศึกษาขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
5. อาชีพอิสระ เช่น นักวิชาการด้านอิสลามศึกษา นักวิจารณ์ด้านอิสลามศึกษา เป็นต้น

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ สำนักเลขานุการคณะอิสลามศึกษา
♦ โทร 0-7341-8613-4  ต่อ 1313
มือถือ 087-9825629
I

Pin It