สาขาวิชาอุศูลุดดีน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Usuluddin (International Program)

 

สโลแกนและจัดเด่นของหลักสูตร

1-เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ประกอบดัวยนักศึกษา จากหลากหลายประเทศ
2-นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาอุศูลุดดีนจะมีความรู้ด้านหลักการศาสนา การเผยแผ่ มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอาหรับ

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุศูลุดดีน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อุศูลุดดีน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Usuluddin)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Usuluddin)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านหลักการอิสลามสายกลางอันมีที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ โดยผ่านกระบวนการศึกษาที่มีความสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง ทันสมัย และบูรณาการ ตลอดจนเพื่อผลิตปัญญาชนที่มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และวิจารณญาณเกี่ยวกับหลักการอิสลามทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำพาตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียนสู่ความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-นักวิชาการสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
2-นักวิชาการศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล
3-นักวิชาการตาดีกา
4-นักเผยแผ่ศาสนา
5-นักวิชาการศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

1. นักศึกษาสาขาวิชาอุศูลุดดีน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 5 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. นักศึกษาสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมในการนำเสนอ ผลงานดีเด่น ระดับชาติ สร้างคนดี ด้วยวงล้อมแห่งคุณธรรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไดรับเกียรติรับโล่ ผลงานดีเด่น และผลงานตนแบบ จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
♦ โทรศัพท์ 0831952423
I

Pin It