ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Islamic Studies

 

สโลแกนและจุดเด่นของหลักสูตร

มีความรู้ พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สังคม
จุดเด่น
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับ สามารถที่จะเรียนรู้อิสลาม ถึงระดับปริญญาตรีได้ ด้วยภาษาที่ถนัด
- เปิดโอกาสให้กับผู้สอนศาสนา/อุสตาซ ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเรียนต่อได้ ในภาคการเรียนโครงการพิเศษ
- เปิดโอกาส สามารถเทียบโอนความรู้และสอบเทียบความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ สำหรับผู้ที่มีความสามารถ ในรายวิชานั้นๆ

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Islamic Studies)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้านต่างๆของอิสลามอย่างครอบคลุม บูรณาการ และเป็นสากล เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสู่ความเจริญ และสันติสุขอย่างสมดุลทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  144 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-นักวิชาการด้านอิสลาม
2-วิทยากรอิสลามศึกษา
3-นักวิจัยด้านอิสลามศึกษา
4-เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา
5-อาชีพอิสระ

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

สาขาวิชาอิสลามศึกษาสามารถยกระดับผู้สอนศาสนาในสถาบันปอเนาะ สู่การเป็นนักวิชาการศาสนาในระดับปริญญาตรีให้เป็นที่ยอมรับสู่สังคม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ หัวหน้าสาขาวิชา : 0846333081 (ดร.อาแว แมะอูมา)
♦ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา: 0857996339 (คุณซอบรี แตนิมะ)
♦ สำนักงาน: 073420417
♦ Facebook: สาขาวิชาอิสลามศึกษา มฟน.
I

Pin It