ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of  Laws Program

 

สโลแกนและจัดเด่นของหลักสูตร

ผู้เรียนสาขาวิชาชารีอะฮฺสามารถลงทะเบียนเรียนนิติศาสตร์เป็นปริญญาที่สองได้หรือผู้เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนชารีอะฮฺเป็นปริญญาที่สองได้

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  LL.B.

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านกฎหมายทั่วไปควบคู่กับกฎหมายอิสลามที่ได้มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ สามารถเป็นนักกฎหมายมุสลิมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผสมผสานกับความเป็นอิสลาม สามารถนำองค์ความรู้ทางกฎหมายหลักมาบูรณาการกับกฎหมายอิสลามได้อย่างลงตัว สามารถแก้ปัญหาของตนและสังคม โดยเฉพาะสังคมมุสลิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเป็นนักกฎหมายมุสลิมที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  144 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-นิติกร/ที่ปรึกษากฎหมาย
2-นักวิชาการ/บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3-วิทยากรอบรมด้านกฎหมาย
4-ประกอบอาชีพอิสระด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ (โดยผ่านการอบรมจากสำนักฝึกอบรมวิชาวาความแห่งสภาทนายความ)
5-รับราชการ เช่น ตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ พนักงานฝ่ายตุลาการ ปลัดอำเภอ ดะโต๊ะยุติธรรม เป็นต้น

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ หัวหน้าสาขาวิชา  นายอับดุลการีม  อัสมะแอ  โทร : 089-597-1230
♦ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นายมูหำมัด  มาแจ โทร : 082-423-0398
I

Pin It