ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah  (International Program)

 

สโลแกนและจัดเด่นของหลักสูตร

-

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (al-Quran and al-Sunnah)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (al-Quran and al-Sunnah)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ สามารถประยุกต์และถ่ายทอดความรู้ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี หรือ 16 ภาคการศึกษา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1-วิทยากรด้านอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
2-นักวิชาการด้านอัลกุรอานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3-นักวิชาการด้านอัสสุนนะฮฺในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4-นักเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
5-วิทยากรบรรยายอิสระ
6-ผู้สอนอัลกุรอานในสถาบันที่สอนอัลกุรอานในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน ศูนย์ท่องจำอัลกุรอาน เป็นต้น

 

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

-

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

♦ หัวหน้าสาขาวิชา  ดร.ก้อหรี บุตรหลำ  โทร: 062 – 245 330 8
♦ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายมูฮัมหมัดรอซีดี อะห์ลาม  โทร: 086 – 964 222 4
I

Pin It