วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 20 ปี (2019-2038)

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน มีความโดดเด่นด้านการบูรณาการหลักการอิสลามและเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน”

plan2019

(107) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
“และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติทั้งมวล”
(อัลกุรอาน อัลอัมบิยาอฺ 21:107)

(114)رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
"ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉัน"
(อัลกุรอาน ฎอฮา 20:114)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะที่ 6 (2019-2023) และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2

ยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพย์สินวากัฟ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6

การประชาสัมพันธ์และนำเสนอมหาวิทยาลัยสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 7

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Pin It